MALIEBAAN 104A | 3581CZ UTRECHT | THE NETHERLANDS +31 (0)30 23 15 708 info@degierbfl.com

Copyright [NL]

1. Algemeen

1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap De Gier Business Finance Law Advocatuur B.V. (verder: DE GIER BFL) Zie voor diverse gegevens www.degierbfl.com. (KvK nr. 3022 9046, BTW nr. NL8183.32.645.B.01).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen DE GIER BFL en de Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)hande-lingen van DE GIER BFL met, voor of jegens de Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing-verklaring van toepassing op nieuwe overeen-komsten tussen partijen en op alle buiten-contractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door DE GIER BFL ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen. Indien de Cliënt deel uitmaakt van een groep van vennootschappen of ondernemingen, dan wordt hij geacht deze voorwaarden eveneens te hebben geaccepteerd namens de overige onderdelen van de groep.

2. Verplichtingen partijen

2.1 DE GIER BFL zal zich inspannen de overeenkomst met de Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. DE GIER BFL staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.2 De Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door DE GIER BFL verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan DE GIER BFL te verstrekken. De Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan DE GIER BFL verstrekte gegevens en informatie.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Zodra de Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens DE GIER BFL heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens DE GIER BFL schriftelijk aan DE GIER BFL mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens DE GIER BFL een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor DE GIER BFL aansprakelijk is.
Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

3.2 De beroepsaansprakelijkheid van DE GIER BFL is verzekerd bij verzekeraar AON (www.aon.nl). Iedere aansprakelijkheid van DE GIER BFL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover DE GIER BFL die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de aan DE GIER BFL in het desbetreffende kalenderjaar door de Cliënt feitelijk betaalde bedragen wegens voor haar verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van € 10.000 (inclusief BTW).

3.3 DE GIER BFL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van DE GIER BFL gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voor-waarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.

3.4 DE GIER BFL is vrij om ter uitvoering van de opdracht derden (medewerkers en/of andere organisaties en/of kantoren) in te schakelen, ook bij wijze van het verstrekken van een subopdracht. Indien dergelijke personen of andere organisaties worden ingeschakeld en die hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken of hebben beperkt, geldt dat alle aan DE GIER BFL door de Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Cliënt te aanvaarden. Zonder bijzondere afspraken geldt die beperking ook altijd als door DE GIER BFL mede namens de Cliënt aanvaard.

4. Honorarium en betalingsverplichtingen

4.1 DE GIER BFL brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief. Omtrent de hoogte van dat tarief, danwel andere honoreringsafspraken, wordt voorafgaand aan de opdracht een afspraak gemaakt. Is die niet gemaakt, dan geldt een tarief van € 350,- per uur (prijspeil 1 januari 2022; jaarlijks te indexeren).

4.2 Kosten van externe specialisten (onder-aannemers) worden doorbelast met een marge van 17,5%. De marge wordt gedragen door de betreffende externe specialist, omdat DE GIER BFL bij hen een korting ontvangt op hun tarief ter hoogte van dat percentage.

4.3 Alle bedragen zijn exclusief BTW. DE GIER BFL is gerechtigd van de Cliënt een voorschot voor de te maken kosten te verlangen. De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijging van de kostprijzen.

4.4 Betaling van de declaraties van DE GIER BFL dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Cliënt de juistheid van de declaratie betwist, dient hij dat binnen 14 dagen schriftelijk aangetekend kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de declaratie wordt geacht te zijn geaccepteerd en betwisting niet meer is toegestaan.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. In het geval de Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is de Cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van DE GIER BFL die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van de Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

4.6 DE GIER BFL heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van de Cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij aan de Cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn. Voor het doel van deze bepaling wordt onder de Cliënt mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van de Cliënt. DE GIER BFL is, indien tijdige betaling van de declaraties uitblijft, gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht op te schorten.

5. Overig

5.1 DE GIER BFL en de Cliënt hebben beiden het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. Beëindiging van de opdracht, indien zij plaats vindt op initiatief van of door toedoen van de Cliënt, of door het ontbreken van voldoende budget om door te gaan, doet niet af aan het recht van DE GIER BFL op de succesfee die eventueel overeengekomen is, ook als het bij die fee gedefinieerde succes later of (hoofdzakelijk) door verdiensten van anderen wordt bereikt.

5.2 De activiteiten van DE GIER BFL zijn onderworpen aan de Advocatenwet. Op een juiste praktijkuitoefening wordt toegezien door de Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl). Op de website van de Orde is informatie te vinden over de voorschriften die voor DE GIER BFL gelden en waar Cliënten eventueel klachten over DE GIER BFL kunnen indienen.

5.3 DE GIER BFL kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie. DE GIER BFL oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden – voorzover dat voorgeschreven is – eerst uit na verkregen toestemming van de Deken van de toepasselijke Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.4 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

5.5 Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van de Cliënt. Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door de Cliënt aan DE GIER BFL gegeven opdracht worden beslecht overeen-komstig de Geschillencommissie Advocatuur. Indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door voormelde commissie dan wel voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de voormelde commissie, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin DE GIER BFL mede kantoor houdt. Niettemin is DE GIER BFL in het laatste geval gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. de vestigingsplaats van Cliënt.

5.6 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de site van DE GIER BFL (https://www.degierbfl.com).

Utrecht, januari 2022.